ثبت دامنه عمومی (com) یکساله

2500000 

در وارد کردن نام دامنه دقت فرمایید زیرا پس از ثبت قابل تغییر نیست