نحوه بروز رسانی آپاچی

چگونه آپاچی را update کنم ؟

شما می توانید با دستور زیر ورژن آپاچی خود را چک کنید:

/usr/sbin/httpd -v

۱- اگر شما از CustomBuild نسخه به روز استفاده می نمایید به ترتیب دستورات زیر را وارد نمایید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build apache

./build php

./build rewrite_confs

service httpd restart

۲- اگر شما از CustomBuild نسخه ای که منقضی شده استفاده می کنید ( end of life ) ( ورژن coustomapache 1.3 ) دستورات زیر را پیاده کنید:

httpd -v

اگر می‌خواهید نسخه آپاچی خود را آپدیت کنید، دستورات زیر را انجام دهید:

cd /usr/local/directadmin/customapache
./build clean
./build update
./build apache_mod_ssl

اگرشما از apache 2.x استفاده می کنید به جای apache_mod_ssl از دستور build apache_2/. استفاده نمایید.
پس از اتمام عملیات بروز رسانی شما باید آپاچی را دوباره راه اندازی کنید برای اینکار از این دستور استفاده کنید

/sbin/service httpd restart

و برای توزیع FreeBSD از این دستور استفاده می شود:

/usr/local/etc/rc.d/httpd restart